2 มีนาคม 2562 โครงการชลประทานน่าน ติดตามความก้าวหน้างานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการฝายน้ำขว้างพร้อมระบบส่งน้ำจัดหาน้ำสนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

ที่มา:  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190302112358440

โครงการชลประทานน่าน ติดตามความก้าวหน้างานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการฝายน้ำขว้างพร้อมระบบส่งน้ำจัดหาน้ำสนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ที่อ่างฝายลำน้ำปัว บ้านแก้ม หมู่ที่ 5 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานน่าน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการฝายน้ำขว้างพร้อมระบบส่งน้ำจัดหาน้ำ สนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว และพื้นที่ข้างเคียง ซึ่งการก่อสร้าง โครงการชลประทานน่าน เริ่มก่อสร้างปี 2561 กำหนดแล้วเสร็จ ในเดือนเมษายน 2562 ตามที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ขอรับการสนับสนุนจากสำนักงาน กปร. เนื่องจากขาดแคลนน้ำใช้ในการใช้น้ำ การติดตามการตรวจดำเนินงานการก่อสร้างฝาย โครงการฝายน้ำขว้างพร้อมระบบส่งน้ำฯ เพื่อนำไปใช้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว อีกทั้ง เพื่อให้การดำเนินงานการก่อสร้างเป็นไปตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากแม่น้ำขว้างมีความตื้นเขิน และการส่งระบบน้ำไปที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ซึ่งอยู่ในพื้นที่สูงและน้ำไม่เพียงพอ กับการให้บริการผู้ป่วย ซึ่งผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน กล่าวว่าในขณะนี้การดำเนินการก่อสร้างระบบฝายลำน้ำขว้าง ได้ดำเนินการแล้วประมาณร้อยละ 80 ทั้งนี้คาดว่าจะดำเนินการสร้างเสร็จในเดือนเมษายน 2562 ตามกำหนด เพื่อให้ฝายดังกล่าวมีการกักเก็บน้ำ เพิ่มขึ้น และเพียงพอต่อการใช้ในการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งการใช้ประโยชน์ ในด้านการเกษตรของประชาชนโดยทั่วไปด้วย นอกจากนี้แล้ว ทางโครงการชลประทานน่าน ได้ทำการก่อสร้างถังพัก กักเก็บน้ำเพิ่มขึ้นอีก ซึ่งจะสามารถบรรจุน้ำ ได้ประมาณ 400.000 ลิตร ด้วย ซึ่งสำนักงาน กปร. จะพิจารณาดำเนินการ เพิ่ม ถังกักเก็บน้ำเพิ่มอีก เพื่อนำน้ำมากักเก็บน้ำใว้ใช้เพื่อสนองแนวพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และเพื่อให้ราษฎร์ สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรและอุปโภค-บริโภค ในพื้นที่ด้วย